総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 住民基本台帳等 > Sistema Ng Basic Residence Registration Para Sa Mga Residenteng Dayuhan

Sistema Ng Basic Residence Registration Para Sa Mga Residenteng Dayuhan

Pagpapatupad Sa Sistema Ng Social Security At Tax Number

Mula Enero 2016 (taon ng Heisei 28), ang indibidwal na numero ay kakailanganin na para sa pagpapaproseso ng mga papeles tulad ng social security, buwis at paghahanda sa sakuna. Ang mga personal na numero ay iaabiso sunud-sunod mula Oktubre 2015 (taon ng Heisei 27) at kasali din ang mga residenteng dayuhan na may mga residence card. Maaaring ma-isyuhan ng Aking Card ng Numero (IC card) paglagpas ng Enero 2016 (taon ng Heisei 28) sa pamamagitan ng pagpapadala ng aplikasyon na ipinadala kasabay ng notification card.

※Para sa mga residenteng dayuhan, ang panahon ng bisa ng Aking Card ng Numero ay hanggang sa petsa ng pagkawala ng bisa ng panahon ng pananatili dito sa Japan. (hindi kasali ang No. 2 Highly Skilled Professional, Permanent Resident at Special Permanent Resident). Kapag nag-aaplay pa lamang para mag renew ng inyong visa status o malapit ng ma-expire ang visa bago dumating ang Aking Card ng Numero mangyari lamang mag-apply pagkatapos mai-renew ang visa para sa pag isyu ng Aking Card ng Numero.

Mangyaring ingatan ang pag-gamit ng inyong indibidwal na numero dahil gagamitin ito habang-buhay.

Maaari Ng Mag-apply Ang Mga Residenteng Dayuhan Sa Sistema Ng Basic Residence Registration

Sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa ng Japan, dumarami ang mga naninirahan at nagiging residente bawat taon. Sa likod nito, tumataas ang pangangailangan ng munisipalidad na bigyan ng mapagbatayan na serbisyong pang-administratibo tulad ng mga Hapon ang mga dayuhang residente.

Naging opisyal ang “batas na baguhin ang bahagi ng basic resident registration” noong July 15, 2009 (taon ng Heisei 21) at na desisyonan sa ika-171 na kongreso at ipinatupad noong July 9, 2012 (taon ng Heisei 24) kaya isinama na rin sa batas ng basic resident registration katulad ng mga Hapon, ang mga residenteng dayuhan upang mapadali at mapabilis ang pag-aasikaso o pangagasiwa ng mga serbisyong pang-administratibo ng mga residenteng dayuhan at gayundin sa munisipalidad.

Sa pagpapatupad ng batas na ito, iisyuhan na ng certificate of residence ang mga residenteng dayuhan at nag simula na rin ang pagpapalakad ng Basic Residence Registration Network (Juki Net) at Basic Resident Register Card (Juki card) mula July 8, 2013 (taon ng Heisei 25).

Mangyaring tandaan na ang sistema ng Basic Resident Registration ay kinakailangang mag-ulat at iproseso kapag lilipat ng ibang lungsod o bayan ang mga residenteng dayuhan sa munisipyo kung saan nakatira at gayundin sa bagong lilipatan.

Kinakailngan din magsumite ng abiso kapag lilipat sa ibang bansa.

Mangyaring sumangguni dito para sa detalye

Mga Maaaring Mag-apply Sa Sistema Ng Basic Resident Registr

Ang maaari lamang makapag-apply para sa mga hindi Hapon ang nasyonalidad ay ang may naka rehistrong address at ang mga nakalista sa kaliwang haligi ng sumusunod na talahanayan.

(1) Long Term Resident

Mga dayuhang residente sa Japan na may status of residence (Visa) maliban sa mga taong hindi hihigit ng 3 buwan ang pananatili o short term stay, diplomats at government officials visa.

Batay sa binagong probisyon ng batas ng immigration, mabibigyan ng residence card kapag napahintulutan ang landing permit at visa permit.

(2) Special Permanent Resident

Mga special permanent resident na itinukoy ng espesyal na batas ng immigration.

Mag-iisyu ng special permanent resident certificate batay sa pagbabago ng batas ng immigration.

(3) Authorized Temporary Refugee or Provisional Stay

Ayon sa batas ng immigration, pinahihintulutan manatili sa bansang Japan ang mga dayuhang nakasakay sa barko atbp. na posibleng maging refugee (authorized temporary refugee) at nabigyan ng landing permission for temporary refuge at ang mga iligal na imigrante na natugunan ang ilang mga kinakailangan sa pag-apply ng refugee.

Sa oras na mabigyan ng awtirisasyon, iisyuhan ng temporary refuge permit o provisional stay permit.

(4) Mga taong maaaring manatili sa Japan sa pamamagitan ng kapanganakan o pagkawala ng nasyonalidad

Mga dayuhan na nananatili sa Japan sa pamamagitan ng kapanganakan o pagkawala ng nasyonalidad.

Ayon sa batas ng immigration, maaaring manatili sa loob 60 araw ng walang resident status mula sa petsa ng pangyayari.

Kombenyensya para sa mga residenteng dayuhan

  • agiging malinaw ang komposisyon ng sambahayan at makakapag isyu na ng residence certificate na nakalista ang buong sambahayan ang mga residente na may multi-national household na nahahawakan ng dalawang magkahiwalay na sistema tulad ng basic residence registration law at alien registration law
  • Ang basic residence registration ay batayan para mapadali ang pag-proseso ng mga residente sa mga dokumento tulad ng paglilipat ng tirahan, national health insurance at iba pang mga serbisyong pang-administratibo.
  • Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng Ministro ng Hustisya (Regional Immigration Bureau) at munisipalidad, nabawasan ang komplikasyon ng mga dayuhang residente na mag-proseso sa magkahiwalay na pasilidad.

Ang pag-bawas ng komplikasyon sa pag-proseso at katiyakan sa mga dokumento

Ang Alien Registration Law ay kinakailangan mag parehistro sa munisipalidad kung saan nakaresidente kapag naglipat ng tirahan, mag-bago ng pangalan at pag-renew o pagpalit ng visa status. Ang pag-renew o pagbago ng visa status ay kinakailngan muna iproseso sa Regional Immigration Bureau at kapag nakatanggap na ng pahintulot mula sa Ministro ng Hustisya magparehistro sa munisipalidad kung saan naka residente.

Sa pagbago ng basic residence registration law batay sa batas ng immigration kapag nagproseso ang mga residenteng dayuhan sa pag-bago ng pangalan, pagpalit o pag-renew ng visa status sa Regional Immigration Bureau kinakailangan ayusin ang mga naka ulat sa certificate of residence kaya aabisuhan ng ministro ng hustisya ang mga munisipalidad kung saan naka residente ang mga dayuhan. Sa dahilang ito, mas mapabilis at mabawasan ng komplikasyon sa pag-proseso at katiyakan sa mga dokumento ang residenteng dayuhan kung ikumpara sa dating sistema.

Ayon sa binagong batas ng immigration, ang tirahan ng mga residenteng dayuhan ay kinakailngan ipagbigay alam ng munisipalidad kung saan naka residente sa ministro ng hustisya. Magproseso lamang ng mga kailangan sa paglilipat ng tirahan at iaabiso ito ng munisipalidad ang mga impormasyon sa ministro ng hustisya.

Impormasyon tungkol sa Ministry of Internal Affairs and Communications Call Center (Multilingual Consultation Desk)

Ang call center na ito ay gumagamit ng 3 way call interpreter para sa mga dayuhang residente na may katanungan tungkol sa basic resident registration. Huwag mag atubiling gamitin ito.

1) Telepono
0570-066-630(Navi Dial)
03-6436-3605(Para sa mga IP phone at iba pang mga device na hindi kayang kumonekta sa numero na nasa itaas)
2) Office hours
8:30 ~ 17:30
3) Call center open period
Mula April 3, 2023 hanggang March 29, 2024.
(Sarado ng Sabado at Linggo, national holidays, December 29 hanggang January 3)
4) Mga lengguwahe
Hapones, Ingles, Tsino, Koreano, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Thai, Indones, Tagalog, Nepali ang mga 11 na wika.

Mga Kaugnay Na Link

Pagproseso tungkol sa pagpasok sa Japan, visa status
Immigration Bureau Websiteopen link in new window

July 2012 Start of a new residency management system! (link to the Ministry of Justice website) (open link in new window)
2012年7月 特別永住者の制度が変わります! (法務省) 別ウィンドウでページが開きます

ページトップへ戻る