Residence Certificate

Ang 「Residence Certificate」 ay maaaring gamitin bilang opisyal na magpapatunay sa iyong address atbp. sa publiko.

Mga nakasaad na bagay para lamang sa residenteng dayuhan

Ang Residence certificate para sa mga dayuhang residente ay katulad din ng mga Japanese nationals, kung saan nakasaad ang pangalan, kaarawan, kasarian, address at iba pang mga bagay, nakalista din ang kaugnayan sa National Health Insurance, National Pension Plan atbp.

Bukod pa dito, nakasaad din ang nasyonalidad at kategorya para lamang sa mga residenteng dayuhan ayon sa mga sumusunod.

(1) Long Term Resident
(Ang May Residence Card)

 • Sa mga medium at long term resident.
 • Nakasaad ang status of residence, period of stay at petsa ng pagkawala ng bisa na nakasulat sa residence card at numero ng residence card.

(2) Special Permanent Resident

 • Sa mga Special permanent resident.
 • Nakasaad ang numero na nakasulat sa sertipiko ng special permanent resident.

(3) Authorized Temporary Refugee
or
Provisional Stay.

 • Mga taong nabigyan ng permisong maging refugee (authorized temporary refugee) o Provisional Stay
 • Nakasaad ang panahon ng pananatili na nakasulat sa temporary refuge permit o provisional stay permit.

(4) Mga taong maaaring manatili sa Japan sa pamamagitan ng kapanganakan o pagkawala ng nasyonalidad

 • Mga nananatili sa Japan sa pamamagitan ng kapanganakan o pagkawala ng nasyonalidad

Mga Listahan ng nakasaad na bagay para lamang sa residenteng dayuhan

 1. Pangalan (nakasaad din sa residence certificate kapag may palayaw)
 2. Kaarawan
 3. Kasarian
 4. (Kapag pinuno ng sambahayan) Nakasaad bilang pinuno ng sambahayan
  (Kapag hindi pinuno ng sambahayan) Nakasaad ang pangalan ng pinuno ng sambahayan at relasyon.
 5. Address (at ang petsa kung kailan lumipat)
 6. Petsa ng pag-proseso sa pag-lipat ng tirahan at ang dating address
 7. Mga bagay na may kaugnayan sa kwalipikasyon ng National Health Insurance
 8. Mga bagay na may kaugnayan sa kwalipikasyon ng Medical Care System para sa pag-tanda
 9. Mga bagay na may kaugnayan sa kwalipikasyon ng Long-term Care Insurance
 10. Mga bagay na may kaugnayan sa kwalipikasyon ng National Pension Plan
 11. Mga bagay na may kaugnayan sa kwalipikasyon ng pag-tanggap ng Child Allowance
 12. Mga bagay na may kaugnayan sa pamamahagi ng mga bigas
 13. Resident Register Code
 14. Iba pang mga bagay na itinakda ayon sa utos ng gobyerno
 15. Nasyonalidad ・ Rehiyon
 16. Petsa kung kailan naging isang residenteng dayuhan
 17. Mga medium at long term resident
 18. Status of residence, period of stay at petsa ng pagkawala ng bisa na nakasulat sa residence card at numero ng residence card.
 19. Mga bagay na may kaugnayan sa pag-lagay at pagtanggal ng palayaw

Pag-isyu ng Residence Certificate

Ang mga nakalista sa Basic Resident Registration ay maaaring humiling sa mayor ng munisipalidad na magpa-isyu ng Residence Certificate ng tao mismo o ng taong kapareho ng sambahayan. Makipag-ugnayan sa munisipalidad kung saan naka residente, para sa gabay ng pag-proseso at pag-isyu ng Residence Certificate.

* Ang mga address bago ang Hulyo 9, 2012, ay hindi nakalista sa Residence Certificate.

* Ang mga Alien Registration Records na dating naka imbak sa mga munisipalidad ay inilipat at inimbak sa Ministry of Justice mula noong Hulyo 9, 2012.

Impormasyon tungkol sa kahilingan para sa pagsisiwalat ng Alien Registration Records (Website link ng Ministry of Justice)open link in new window

* Ang mga biktima ng DV (domestic violence), stalking, pang-aabuso sa bata at iba mula sa kanilang asawa ay maaaring limitahan ang pag-isyu ng kopya ng basic resident registration sa pamamagitan ng pag-hiling nito.Sumangguni dito para sa mga detalyePDF

ページトップへ戻る