ย้ายเข้า・ย้ายออก

เนื่องในการเปลี่ยน「กฎหมายส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการพำนักอาศัยแบบใหม่」(ปี 2009 กฏหมายฉบับที่ 77)ชาวต่างชาติผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นได้มีสิทธิในการขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัย ซึ่งรายละเอียดเริ่มใช้ตั้งแต่ 9 กรกฏาคม 2012 เป็นต้นไป ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติสามารถทำ「ทะเบียนบ้าน 」ได้ในเขตที่อยู่อาศัย

(ข้อควรระวัง)
เนื่องจากระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองทางประเทศญี่ปุ่นจะนับว่าผู้ที่มีวีซ่าประเภทการพำนักระยะกลางและระยะยาว ผู้ที่มีวีซ่าประเภทตลอดชีวิตเป็นผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ (ไม่รวมผู้ที่มีสถานภาพการพำนักระยะสั้น หรือ ผู้ที่มีสถานภาพการพำนักต่ำกว่า3เดือน)

ผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เข้ามาภายในประเทศญี่ปุ่นรายใหม่

ผู้ที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรายใหม่ซึ่งได้รับอนุญาติจากระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการพำนักระยะกลางและระยะยาว(ไม่รวมผู้ที่มีสถานภาพการพำนักระยะสั้น หรือ ผู้ที่มีสถานภาพการพำนักต่ำกว่า3เดือน)จากระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นนั้นจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้พำนักไปดำเนินเรื่องการย้ายเข้าสู่ที่อยู่ที่ใหม่แก่สำนักงานในเขตที่อยู่อาศัยภายในเวลา14วัน(สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้พำนักที่สนามบิน กรุณานำพาสปอร์ตไปยังสำนักงานเขตเพื่อยื่นเรื่องการย้ายเข้าสู่ที่ใหม่)

ข้อควรระวัง:ผู้ที่อยู่อาศัยกับครอบครัวในประเทศญี่ปุ่น

ในกรณีที่จะยื่นเอกสารย้ายเข้า ผู้ที่มีข้อบันทึกในทะเบียนบ้านว่าเจ้าบ้านเป็นชาวต่างชาตินั้นจะต้องมีใบแสดงความสำพันธ์ที่มีกับเจ้าบ้าน(เอกสารทางราชการของประเทศญี่ปุ่น สูติบัตร ใบจดทะเบียนสมรส อื่นๆ)

คำเตือน เอกสารแสดงความสำพันธ์กับเจ้าบ้านนั้นนะต้องมีเอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย

แก่ชาวต่างชาติผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ในระบบการฃึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยนั้น ชาวต่างชาติผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆต้องดำเนินการการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตที่อยู่อาศัยที่สำนักงานของเขตที่อาศัยอยู่ และดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่สำนักงานในเขตที่จะย้ายเข้า

ข้อควรระวัง

  • เมื่อมีการย้ายออกผู้ที่พำนักอยู่นั้นจะได้รับเอกสาร「แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย」จากสำนักงานของเขตที่อยู่อาศัย นอกจากนี้จะต้องนำเอกสาร「แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย」ไปดำเนินการที่สำนักงานเขตที่อยู่อาศัยที่จะย้ายเข้าภายในเวลา14วัน
  • ในกรณีที่มีการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตที่อยู่อาศัยเขตเดียวกันนั้นจะต้องยื่นเอกสาร「แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย」ไปดำเนินการที่สำนักงานเขตที่พำนักอยู่เช่นกัน
  • กรณีที่จะย้ายที่อยู่อาศัยไปยังต่างประเทศนั้นต้องนำเอกสาร「หนังสือรับรองการย้ายออก」ไปดำเนินการที่สำนักงานเขตที่อยู่อาศัยที่จะย้ายออกเช่นกัน
  • ผู้ที่ต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยนั้นจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้พำนัก หรือ หนังสือแสดงผู้พำนักถาวร(หรือหนังสือทะเบียนชาวต่างชาติ)ไปยังสำนักงานของเขตที่อยู่อาศัย

ページトップへ戻る