ทะเบียนบ้าน

「สำเนาทะเบียนบ้าน」 เป็นเอกสารที่สามารถแสดงที่อยู่อาศัยได้ถูกต้องตามราชการ

หัวข้อที่บันทึกพิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ

ทะเบียนบ้านที่ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติจะได้รับนั้น นอกจาก ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ที่เหมือนคนญี่ปุ่นแล้ว จะมีข้อมูล ประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันบำนาญพลเมืองและประกันต่างๆกรอกอยู่ในทะเบียนบ้านด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลที่กรอกอยู่ในทะเบียนบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาตินั้นจะมีการแยกสัญชาติสำหรับผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

(1) ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
(ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พำนัก)

 • แสดงความเป็นผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
 • ข้อมูลหลักฐานในบัตรประจำตัวผู้พำนัก ข้อมูลช่วงเวลาและวันหมดอายุการพำนัก หมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนัก

(2) ผู้พำนักถาวร

 • แสดงความเป็นผู้พำนักถาวร
 • หนังสือหลักฐานผู้พำนักถาวร หมายเลขประจำตัวผู้พำนักถาวร

(3) ผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการคุ้มครองชั่วคราวหรือใบสถานภาพการพำนักชั่วคราว

 • แสดงความเป็นผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการคุ้มครองชั่วคราวหรือ ใบสถานภาพการพำนักชั่วคราว
 • (หนังสือแสดงความเป็นผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการคุ้มครองชั่วคราว)หนังสือแสดงระยะเวลาอยู่อาศัยชั่วคราว

(4) ผู้ที่อยู่เกินกำหนดเนื่องจากทำคลอด หรือผู้ที่อยู่เกินกำหนดเนื่องจากได้ ลบสัญชาติญี่ปุ่นออกไป

 • แสดงความเป็นผู้ที่อยู่เกินกำหนดเนื่องจากทำคลอดหรือผู้ที่อยู่เกินกำหนดเนื่องจากได้ลบสัญชาติญี่ปุ่นออกไป

หัวข้อที่บันทึกในทะเบียนบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ

 1. ชื่อสกุล (ชื่อสกุล หรือ ชื่อย่อ ในกรณีที่มีกรอกอยู่ในทะเบียนบ้าน)
 2. วันเดือนปีเกิด
 3. เพศ
 4. (กรณีที่เป็นเจ้าบ้าน) แสดงความเป็นเจ้าบ้าน
  (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าบ้าน)ชื่อสกุลของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน
 5. ที่อยู่(วันเดือนปีที่ย้ายเข้าในกรณีที่ย้ายที่อยู่)
 6. วันเดือนปีที่ย้ายเข้า・ย้ายออก และที่อยู่ที่ย้ายออก
 7. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพแห่งชาติ
 8. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ
 9. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันผู้ที่ต้องการบุคคลดูแล
 10. ขัอมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันบำนาญพลเมือง
 11. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการรับเงินก้อนช่วยเหลือการคลอดและการดูแลบุตร
 12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการรับการแจกจ่ายข้าวสวย
 13. รหัสทะเบียนบ้าน
 14. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายต่างๆที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้
 15. สัญชาติ และ จังหวัด
 16. วันเดือนปีที่เริ่มต้นการเป็นผู้พำนัก
 17. หลักฐานการเป็นผู้พำนักระยะกลาวหรือระยะยาว
 18. ข้อมูลหลักฐานในบัตรประจำตัวผู้พำนัก ข้อมูลช่วงเวลาและวันหมดอายุผู้พำนัก หมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนัก
 19. นามแฝงหรือฉายาที่ได้ถูกกรอกเพิ่มเติมหรือถูกลบออกไป

การรับสำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยนั้นสามารถรับสำเนาทะเบียนบ้านของตนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านได้ ผู้ที่ต้องการรับสำเนาทะเบียนบ้านสามารถติดต่อสอบถามสำนักงานในเขตที่อาศัยอยู่ได้

* ไม่มีข้อมูลของที่อยู่ก่อนวันที่9กรกฏาคม2012ในทะเบียนบ้าน

* เอกสารลงทะเบียนชาวต่างชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตจะถูกย้ายไปเก็บรักษา ณ ที่ว่าการกระทรวงยุติธรรม นับตั้งแต่วันที่9กรกฏาคม2012เป็นต้นไป

กรณีที่ต้องการเอกสารลงทะเบียนชาวต่างชาติ(เว็ปไซด์กระทรวงยุติธรรม)open link in new window

* ผู้ที่ได้รับการทำร้ายร่างกาย(DV)จากคู่สมรส ปัญหาสตอล์คเกอร์ (มีคนคอยติดตาม) ทารุณเด็กหรือการกระทำที่ใกล้เคียงสามารถกำหนดข้อบันทึกในเอกสารการควบคุมพำนักอาศัยได้เมื่อต้องการเอกสารนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมPDF

ページトップへ戻る